นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2566 เล่มที่ 79 ตอน 1

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

เผยแพร่แล้ว: 28-03-2023

บก.บอกกล่าว

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

มาตรการลงโทษที่เหมาะสมในความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน

พัฒน์นรีลักษณ์ วิรยศิริ, รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

107 - 142