นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2564 เล่มที่ 77 ตอน 2

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การคุ้มครองชีวิตในครรภ์กับความจำเป็นในการทำแท้ง"

- ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส -

     หน้า 1 - 20

"กฎหมาย ๔.๐ บทบาท APIs ในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่กับ Fair use ในกฎหมายลิขสิทธิ์"

- สรวิศ ลิมปรังษี -

     หน้า 21 - 48

"ข้อเสนอแนะในการบัญญัติความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในประมวลกฎหมายอาญาของไทย"

- ดร.ศุภกิจ แย้มประชา -

     หน้า 49 - 98

"ความรับผิดโดยประมาทที่ไม่ต้องการผลในประมวลกฎหมายอาญาของไทย"

- พลสิทธิ์ จิระสันติมโน -

     หน้า 99 - 124

"หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดอาญาตามกฎหมายต่างประเทศ"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 125 - 159

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28