นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2564 เล่มที่ 77 ตอน 3

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงิน: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์"

- สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ -

     หน้า 1 - 27

"การยอมรับตัวตนดิจิทัลในทางกฎหมายและบทบาทของรัฐในการบริหารจัดการระบบการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน"

- ปกิตตา นิภาวรรณ โชติกิตติกุล -

     หน้า 28 - 85

"ทางเลือกในการดำเนินคดีแรงงานของลูกจ้างเฉพาะในส่วนคดีแพ่ง: เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน"

- บุษบัน ปราการพิลาศ -

     หน้า 86 - 120

"ปัญหาการตีความการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘"

- สุธาริณี ศรีวิพัฒน์ -

     หน้า 121 - 154

"การคุ้มครองงานศิลปะแบบแอ็พโพรพริเอชั่นในกฎหมายลิขสิทธิ์"

- ฉัตรหทัย จันทาโภ -

- ดร.วรรณวิภา พัวศิริ -

     หน้า 155 - 188

"กฎหมายอาญาที่หมดความจำเป็นตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ : ความหมายและหลักเกณฑ์ (ตอน ๑)"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 189 - 235

เผยแพร่แล้ว: 28-09-2021