นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2564 เล่มที่ 77 ตอน 1

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่องานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของผลงาน"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล -

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาตุรนต์ บุณยธนะ -

- สถิรภาค อ่อวิเชียร -

     หน้า 1 - 27

"หลักการและปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษ"

- กฤษดา ทุ่งโชคชัย -

     หน้า 28 - 52

"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของปัญญาประดิษฐ์"

- นิโลบล หิรัญรัศ -

- วราคมน์ เลี้ยงพันธุ์ -

     หน้า 53 - 94

"ปัญหาการใช้โทษอาญาโดยไม่จำเป็น : กรณีการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า"

- วัชรี วรรณลี -

     หน้า 95 - 120

"ริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย : ปัญหาข้อกฎหมายบางประการ"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 121 - 155

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-29