นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2563 เล่มที่ 76 ตอน 4

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การบังคับใช้กฎหมายต่อโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นในการลดภาวะโลกร้อน"

- ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ -

     หน้า 1 - 20

"กฎหมาย ๔.๐ FRAND: สิทธิบัตร อำนาจควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยี กับหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้มีอำนาจเหนือตลาด (ตอนที่ ๓)"

- สรวิศ ลิมปรังษี -

     หน้า 21 - 55

"การกำหนดค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์ที่มีมูลค่าเลื่อนไหล"

- ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ -

     หน้า 56 - 85

"การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง"

- กรรภิรมย์ โกมลารชุน -

     หน้า 86 - 145

"การเจาะจงวิสามัญฆาตกรรมกับการใช้กำลังของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมายบนพื้นฐานของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๓ วรรคท้าย และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๘"

- ปวริศร์ กิจสุขจิต -

     หน้า 146 - 169

"ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการใช้กฎหมายต่างประเทศโดยการขัดกันแห่งกฎหมาย"

- นิติ จันจิระสกุล -

     หน้า 170 - 199

"การเลือกตั้งออนไลน์: ประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ และเงื่อนไขทางกฎหมายในการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 200 - 217

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28