นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2563 เล่มที่ 76 ตอน 3

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า"

- รศ. ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ -

     หน้า 1 - 37

"หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในพิธีสารมินนิโซตาและกฎหมายไทย"

- เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา -

     หน้า 38 - 54

"โดรนอัตโนมัติติดอาวุธ: ปัญหาทางกฎหมายของการใช้ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรืออาชญากรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ วรรคท้าย"

- ปวริศร์ กิจสุขจิต -

     หน้า 55 - 75

"การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดโครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

- หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร -

- จันทราทิพย์ สุขุม -

- ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ -

     หน้า 76 - 92

"การนำระบบโทษปรับโดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมของไทย"

- สมยศ วงษ์ดี -

     หน้า 93 - 129

"บทบาทศาลและหลักความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการแห่งสาธารณรัฐอินเดีย"

- ดร.พูยา ทริปาทิ -

     หน้า 130 - 150

"กระบวนพิจารณาบังคับให้ฟ้องคดี (Klageerzwingungsverfahren) ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 151 - 169

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-28