นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2563 เล่มที่ 76 ตอน 2

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย"

- ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส -

     หน้า 1 - 8

"เจตนาแพร่โรคติดต่อร้ายแรง : พิจารณาในทางความผิดทางอาญาของกฎหมายไทย"

- อภิญญา มงคลพันธ์ -

     หน้า 9 - 34

"ความรุนแรงในครอบครัว…เด็กและเยาวชนกระทำผิด"

- ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ -

     หน้า 35 - 64

"มาตรการผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของอาเซียนและไทยต่อการแก้ไขวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน"

- ดร.ดลนภา นันทวโรไพร -

     หน้า 65 - 85

"การกำหนดจำนวนค่าเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ : ปัญหาและข้อเสนอแนะ"

- นภกมล หะวานนท์ -

     หน้า 86 - 101

"ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเด็กและเยาวชนในคดีอาญา"

- เสฏฐา เธียรพิรากุล -

     หน้า 102 - 138

"ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อในประเทศไทย"

- ฐิติพร ประมลบาล -

     หน้า 139 - 168

"สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten) ในบริบทของกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

- ภุมรินทร์ ศรีมูล -

     หน้า 169 - 204

"พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 205 - 224

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-25