นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2563 เล่มที่ 76 ตอน 1

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การใช้การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่กระทำโดยคนต่างด้าว"

- ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ -

     หน้า 1 - 28

"คดีทะเลจีนใต้กับการอ้างสิทธิของประเทศจีน"

- ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ -

     หน้า 29 - 55

"กฎหมายวัฒนธรรมประเทศมาเลเซียเพื่อการบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : บทเรียนสำหรับประเทศไทย"

- รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง -

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.ต. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ -

- เบญญา วงศ์สว่างพานิช -

     หน้า 56 - 82

"หลักเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โดยตรง"

- รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ -

     หน้า 83 - 101

"การบริหารจัดการแบบอ้างอิงหลักฐานกับการบริหารคดีแรงงานในยุค Thailand 4.0"

- ดร.มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร -

     หน้า 102 - 127

"การใช้มาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มทรัพยากรต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย"

- สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ -

     หน้า 128 - 185

"ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในการส่งเอกสารทางการศาลและเอกสารอื่นในเรื่องทางแพ่งหรือพาณิชย์"

- ธรรมนูญ สงวนเขียว -

     หน้า 186 - 215

"การบังคับคดีกับคริปโทเคอร์เรนซีในคดีล้มละลาย"

- กนกอร ฟองคำ -

     หน้า 216 - 232

"ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการตรากฎหมายใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

- สุรีพร ภาวสุทธิกุล -

     หน้า 233 - 264

"จำเลยอมอวัยวะเพศชายของผู้เสียหาย เป็นความผิดอาญาฐานอนาจารโดยการล่วงล้ำหรือเป็นความผิดอาญาฐานอนาจารธรรมดา"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 265 - 290

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-26