นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2562 เล่มที่ 75 ตอน 4

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การแปลงภาษีให้เป็นดิจิทัลในประเทศไทย: การแปลงใบกำกับภาษีจากกระดาษเป็นดิจิทัล"

- ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ -

     หน้า 1 - 25

"อิทธิพลของปรัชญาอาชญาวิทยา : ประมวลกฎหมายอาญาไทย"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ -

     หน้า 26 - 38

"กฎหมาย ๔.๐ FRAND : สิทธิบัตร อำนาจควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยีกับหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ตอนที่ ๒)"

- สรวิศ ลิมปรังษี -

     หน้า 39 - 63

"การระงับข้อพิพาทในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ"

- รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ -

     หน้า 64 - 88

"การให้เหตุผลในคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา"

- สุชาติ แนวประเสริฐ -

     หน้า 89 - 116

"ข้อควรคิดก่อนออกคำสั่งกรณีสิทธิฟ้องคดีอาญาระงับ"

- ชัชวาล วิริยะเขตต์ -

     หน้า 117 - 142

"จะคุ้มครองผู้เสียหายได้อย่างไร เมื่อการข่มขืนกระทำชำเราและการกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำมีอัตราโทษเท่ากัน"

- นราธิป ชำนาญศรี -

     หน้า 143 - 158

"การคุ้มครองและขอบเขตของอิสระตุลาการในนิติรัฐตามกฎหมายเยอรมัน"

- เฮนนิ่ง กราเซอร์ -

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ (ผู้แปล) -

     หน้า 159 - 188

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-25