นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2560 เล่มที่ 73 ตอน 4

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : นางปิยนุช มนูรังสรรค์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

"การค้ากาแฟระหว่างประเทศ: จากหลักเกณฑ์สู่ความร่วมมือ"

- ภัทระ ลิมป์ศิระ -

     หน้า 1 - 62

"การขยายความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์ในกรณีผลิตภัณฑ์กาแฟ"

- ภูมินทร์ บุตรอินทร์ -

- อังสณา มหาธนกุล -

     หน้า 63 - 96

"ความมั่นคงของชาติหรือความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย"

- ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร -

- ดร.ยานัวร์ สุมาร์ลัน -

     หน้า 97 - 116

"กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม: เปรียบเทียบระหว่างไทยและฝรั่งเศส"

- อรัชมน พิเชฐวรกุล -

     หน้า 117 - 130

"การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส"

- ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ -

     หน้า 131 - 172

"ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี -

     หน้า 173 - 181

"นักกฎหมายกับภาษาอังกฤษ"

- ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ -

     หน้า 182 - 188

"แนะนำหนังสือ"

- ภัทระ ลิมป์ศิระ -

     หน้า 189 - 192

เผยแพร่แล้ว: 2018-01-15