นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2556 เล่มที่ 69 ตอน 4

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

"รัฐกับแนวทางการบังคับสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส"

- ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ -

     หน้า 1 - 29

"ปัญหาอำนาจฟ้องในคดีที่พลตำรวจเอกวาสนา  เพิ่มลาภ  จำเลยที่ ๒  กับพวก ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามคำพิพากษาศาลฎีกา (ตอนที่ ๑)"

- ชูศักดิ์ เสนาบุญญฤทธิ์ -

     หน้า 30 - 40

"การนำรูปแบบธุรกิจ LLC มาใช้ในประเทศไทย"

- ดร. ชนาธิป ชินะนาวิน -

     หน้า 41 - 66

"ความรับผิดกรณีการคืนลาภมิควรได้ตกเป็นพ้นวิสัย"

- สุจิตรา ใจเอื้อ -

     หน้า 67 - 79

"ความรับผิดของผู้ค้ำประกันที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้ค้ำประกันตายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทหรือไม่"

- ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ -

     หน้า 80 - 112

"การจำกัดเสรีภาพการสื่อสารบนแอพพลิเคชั่นในสมารทโฟนของประเทศไทย"

- ภุมรินทร ศรีมูล -

     หน้า 113 - 141

"มาตรการปกป้องการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี (TCEs) : ศึกษากรณีงานผ้าไหมไทย"

- ผศ.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง -

     หน้า 142 - 167

"อำนาจอัยการสูงสุดกับการสอบสวนความผิดนอกราชอาณาจักร : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"

- ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ -

     หน้า 168 - 192

"ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี -

     หน้า 193 - 212

"นักกฎหมายกับภาษาอังกฤษ"

- ดร. ชัชชม อรรฆภิญญ์ -

     หน้า 213 - 220

เผยแพร่แล้ว: 30-01-2014