นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2556 เล่มที่ 69 ตอน 3

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

"การตีความกฎหมายไทยโดยอิงหลักกฎหมายอังกฤษบางเรื่องมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร? และควรจะแก้ไขอย่างไร?"

- ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร -

     หน้า 1 - 28

"กฎหมายที่ส่งเสริมและที่มีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และหรือการภาษีอากร"

- รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ -

     หน้า 29 - 55

"การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท"

- ยืนหยัด  ใจสมุทร -

- เกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร -

     หน้า 56 - 78

"ปัญหาบทบัญญัติความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต  สุวรรณน้อย -

     หน้า 79 - 97

"ข้อโต้แย้งต่อการปรับใช้กฎหมายโดยศาลฎีกา ในกรณีครอบครองปรปักษ์แต่ยังไม่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์"

- อานนท์ มาเม้า -

     หน้า 98 - 115

"การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"

- รองศาตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ -

     หน้า 116 - 126

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา"

- คึกฤทธิ์ สิงหฬ -

     หน้า 127 - 147

"การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนด : กรณีการถอดถอนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ปกรณ์นิมิตดี -

     หน้า 148 - 165

"โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรากหญ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารประชาชน"

- รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ -

     หน้า 166 - 183

"ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี -

     หน้า 184 - 202

"นักกฎหมายกับภาษาอังกฤษ"

- ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ -

     หน้า 203 - 210

เผยแพร่แล้ว: 30-09-2013