นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2556 เล่มที่ 69 ตอน 2

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

"การผลักภาระการพิสูจน์กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ"

- ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน -

     หน้า 1 - 20

"การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ -

     หน้า 21 - 48

"ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย"

- ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน -

     หน้า 49 - 89

"การนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy Tort) กรณีการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ (publicity given to private life) มาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม"

- ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ -

     หน้า 90 - 133

"กฎหมายเลือกตั้ง : กับการทำโพล"

- อรรณพ  ลิขิตจิตถะ -

     หน้า 134 - 140

"โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับหลักการระงับไปซึ่งสิทธิ : มุมมองด้านลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรป"

- วุฒิ ศรีธีระวิศาล -

- เอกรินทร์ วิริโย -

     หน้า 141 - 171

"ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ปกรณ์นิมิตดี -

     หน้า 172 - 194

"เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕"

- วิวรรธนี ปานเกษม -

     หน้า 195 - 213

"ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี -

     หน้า 214 - 227

"นักกฎหมายกับภาษาอังกฤษ"

- ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ -

     หน้า 228 - 234

เผยแพร่แล้ว: 09-07-2013