นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2555 เล่มที่ 68 ตอน 3

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

"การเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องตามกฎหมายศุลกากร"

- วรากร ชวาลา -

     หน้า 1 - 27

"ปัญหาข้อกฎหมายในการเก็บทรัพย์สินอันตก หรือทิ้งทะเล หรือทางน้ำ หรือน้ำซัดขึ้นฝั่ง"

- ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช -

     หน้า 28 - 56

"Non-refoulement and International criminal law : Responsibility of States"

- วิชิดา ศิริยุทธ์วัฒนา -

     หน้า 57 - 76

"สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่"

- อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -

     หน้า 77 - 88

"ศาลเลือกตั้ง : ศึกษาการจัดตั้งและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย"

- ธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ -

     หน้า 89 - 109

"TYING UNDER THE U.S. ANTITRUST LAW, EC COMPETITION LAW AND THAILAND’S TYING CASE: TYING SALE OF WHISKY AND BEER"

- Thita Pithaksantisook -

     หน้า 110 - 134

"การให้ผู้เสียหายยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓"

- ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ -

     หน้า 135 - 142

"สถานะความเป็นผู้เสียหายในการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง"

- อนันต์ ช่วยนึก -

     หน้า 143 - 155

"ข้อสังเกตจากปัญหาข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจ"

- ธีรัช ลิมปยารยะ -

     หน้า 156 - 161

"ข้อสังเกตและคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักกฎหมายควรรู้"

- ภัทรมน สาตรักษ์ -

     หน้า 162 - 172

"ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา"

- อำนาจ เนตยสุภา -

- รวินท์ ชีพจำเป็น -

     หน้า 173 - 187

"นักกฎหมายกับภาษาอังกฤษ"

- ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ -

     หน้า 188 - 195

เผยแพร่แล้ว: 25-09-2012