วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคมต้องขอขอบคุณผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมจัดทำวารสาร และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคลาการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ที่กรุณาให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยดีเสมอมา