เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายการตีพิมพ์

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนหรือท้องถิ่น โดยเนื้อหาในบทความแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ สังคมหรือท้องถิ่น ในศาสตร์ดังต่อไปนี้

            - สาขาศิลปะและมนุษย์ทั่วไป (General Arts and Humanities)

            - สาขาธุรกิจทั่วไป การจัดการ และการบัญชี (General Business, Management and Accounting)

            - สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป (General Social Sciences)

            - สาขาการศึกษา (Education)

            - สาขาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)

โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่  ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)


องค์ประกอบของบทความ

บทความแต่ละประเภทที่เสนอมาเพื่อรับการพิจารณา ควรมีองค์ประกอบหัวข้อในบทความ ดังนี้

1) บทความวิจัย ควรมีลักษณะเป็นงานเขียนที่ประมวลองค์ความรู้ด้วยหลักการทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างลุ่มลึก มีกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจน ทั้งนี้บทความวิจัยควรมีองค์ประกอบ เช่น บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย

2) บทความวิชาการ ควรมีลักษณะเป็นงานเขียนที่กำหนดประเด็นอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างลุ่มลึกตามหลักวิชาการ อาจจะนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เข้ามาสังเคราะห์อย่างเป็นระบบสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนี้บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบ เช่น บทนำ เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป

3) บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ควรมีลักษณะทั้งลึกซึ้งทางวิชาการ ทันสมัย แสดงถึงความสามารถในการปริทัศน์ ทบทวนข้อเขียนทางวิชาการที่พิมพ์แล้ว อย่างมีเหตุ มีผลทางวิชาการ โดยนำมาเรียบเรียงให้เป็นข้อเขียนที่มีความลึกซึ้งทางวิชาการ สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นโดยผู้นิพนธ์ ทั้งนี้บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือควรมีองค์ประกอบ เช่น บทนำ เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป


กำหนดออกเผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
            ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
            ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)


กระบวนการพิจารณาบทความ 

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา อย่างน้อย 2 ครั้ง ได้แก่

            (1) การพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ (Peer-review) เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของวารสาร การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ระบบการเขียนรายการอ้างอิง การเขียนเป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของวารสาร และความเรียบร้อย

            (2) การประเมินคุณภาพบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ที่มาจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน (double-blind peer review) เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความ ความถูกต้องตามหลักวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และให้ความคิดเห็นว่าควรรับลงตีพิมพ์หรือไม่ กลับมายังกองบรรณาธิการอีกครั้ง เพื่อสรุปผลการประเมิน และจัดส่งผลไปยังผู้นิพนธ์บทความ โดยตลอดกระบวนพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้นิพนธ์แต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ


หมายเหตุ:
           1) กรณีผู้เขียนมีความประสงค์ในการยกเลิกการตีพิมพ์บทความ หลังจากผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง บรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเจ้าของบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

            2) กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณา (Reject) วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารฯ


การเก็บค่าธรรมเนียม

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และบุคคลทั่วไป ในอัตรา ดังนี้

            1.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

                        บทความละ 3,000 บาท

            2.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป  
                        บทความละ 4,000 บาท


วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเก็บค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการได้พิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสารเป็นการเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประเมิน ทั้งนี้ วารสารขอปฏิเสธบทความที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหากผลการประเมินบทความในรอบที่สองไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระมาแล้ว


ช่องทางการชำระเงิน
บัญชีธนาคาร    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อบัญชี           “วารสารการวิจัยกาสะลองคำ”
เลขที่บัญชี       “422-1-40380-1”
(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการขั้นต้นแล้ว)


Open Access Policy                                                             

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Sponsors                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Sources of Support     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Journal History            วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย