นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

            วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนหรือท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเนื้อหาในบทความแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ สังคมหรือท้องถิ่น ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ การประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการประเมินตามประเด็นการประเมินในระบบ thaijo

Publication Frequency

       กำหนดการเผยแพร่ 

       วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

                   ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

                   ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

                                  (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี)

          หมายเลขวารสาร           Print ISBN:      1906-3016

                                      Online E-ISBN: 2697-5017

Sponsors

Sources of Support

Journal History