บรรณาธิการ    
     
1.อาจารย์ ดร.อนันต์  แก้วตาติ๊บ คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     
กองบรรณาธิการ    
     
1.ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
4.รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี ข้าราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.อาจารย์ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 
12.อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ คณะมนุษยศาสตร์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13.อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สำนักวิชาการท่องเที่ยว                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14.ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย