กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี
   

บรรณาธิการบริหาร

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  วงค์ปาน ผู้ช่วยอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

บรรณาธิการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

กองบรรณาธิการ    

 
ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พงษ์เดช  ไชยคุตร มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี  ชมภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมชัย  ตระการรุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มีชัย  เทพนุรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตจราจารย์พรหมมินทร์  ซ่งสิริศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

 
นางอัจฉรา  สินไชยกุล นักวิจัย
นายเจนณรงค์ ยศมูล นักวิจัย
   

ฝ่ายจัดการวารสาร

 
นายเจนณรงค์ ยศมูล นักวิจัย