กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

 

กองบรรณาธิการ :

ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางอัจฉรา  สินไชยกุล

 

 

นายเจนณรงค์ ยศมูล

 

 

นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม