Contact

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำาบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Support Contact

นายเจนณรงค์ ยศมูล
Phone 053-776-000 ต่อ 1910