ติดต่อ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำาบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
บรรณาธิการ
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายเจนณรงค์ ยศมูล
เบอร์โทรศัพท์ 053-776-000