ติดต่อ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำาบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
บรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายเจนณรงค์ ยศมูล
เบอร์โทรศัพท์ 053-776-000 ต่อ 1910