บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2566)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีที่ 17 ในการดำเนินงานด้านวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานะคุณภาพของวารสารฯ รอบปัจจุบันปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่ม 2

  สำหรับบทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในฉบับนี้มีทั้งสิ้น 6 เรื่อง ได้แก่ บทความเรื่อง “การประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับเยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงราย” โดย สุดาพร  ปัญญาพฤกษ์ และคณะ โดยมีเนื้อหาที่นำเสนอถึงผลการประมินคุณภาพการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับกลุ่มคนทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไปอันจะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ได้ อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีภัยพิบัติขึ้น บทความต่อมาเป็น “ภูมิทัศน์ทางภาษาของชุมชนเมืองเอก รังสิต จังหวัดปทุมธานี” โดย นภัสสร ปลื้มสุทธิ์ และคณะ ที่นำเสนอผลการศึกษาถึงข้อความ ภาษา และประเภทของป้ายโฆษณาที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งบางครั้งอาจจะถูกมองข้ามไปและบางครั้งป้ายอาจจะดึงดูดความน่าสนใจอย่างน่าฉงน การศึกษานี้จึงจำแนกประเภท และรายละเอียดของป้ายในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ และนำเสนอรายละเอียดมุมมองได้อย่างน่าสนใจ บทความเรื่องที่สาม คือ “องค์ประกอบเรื่องเล่าอาหารเมืองเพ็ชร์: เมืองสามรส” โดย  กิตติพงษ์  มายา และคณะ นำเสนอเรื่องเล่าของอาหารที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ในแง่ของวัตถุดิบ เส้นทางการรับประทานอาหาร รวมทั้งแรงบันดาลในการสร้างสรรค์จากมิติทางสังคม บทความต่อมาเรื่อง “The Idea of Residential Design of Chinese Dong Nationality” โดย Junhao Lu and Pisit Puntien ที่นำเสนอถึงการศึกษาแนวคิด หลักการของสถาปัตยกรรมประเพณีต้งของชาวจีนแบบดั้งเดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ บทความเรื่องที่ห้า “The Application of Traditional Lacquer Carving Technology in Modern Product Design” โดย Junguo Zhao and  Pisit Puntien เป็นการนำเสนอผลการศึกษาคุณลักษณะทางศิลปะและเทคโนโลยีการแกะสลักเครื่องเขินแบบดั้งเดิมของจีน โดยต่อยอดออกแบบ สู่เครื่องประดับและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้มีความร่วมสมัย และบทความสุดท้าย  บทความเรื่องที่หก “ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1: ผลจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม” โดย  วิทยา พูลสวัสดิ์ และ ลือชา ลดาชาติ ที่นำเสนอผลการศึกษารูปแบบการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ทุกท่านที่ได้พิจารณาบทความ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทความมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ความถูกต้องทางวิชาการ และคุณภาพการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพทางวิชาการให้กับสังคมและเป็นส่วนช่วยให้นักวิจัย ผู้สนใจทั้งหลายได้ศึกษาข้อมูล อันจะต่อยอดสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าในวงวิชาการของชาติต่อไป

  อนึ่งทางวารสารฯ ขอขอบคุณ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเชียงรายที่ให้ความอนุเคราะห์ผลงานชื่อ “แจกัน” เพื่อขึ้นเป็นภาพปกให้กับวารสารฯ ในฉบับนี้

  รายละเอียดผลงาน “แจกัน” โดย สมลักษณ์ ปันติบุญ (2566) ศิลปินเชียงราย เป็นงานปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Wheel Throwing) มีรูปลักษณ์เป็นแจกันที่มีความร่วมสมัย ลักษณะเป็นงานปั้นดิน เคลือบ ผ่านกระบวนการเผาสองครั้ง ครั้งแรกเผาด้วยบิสกิต (Bisque) จากนั้นนำมาเขียน ขีด ลาย ด้วยเหล็กออกไซด์ (สีดำ) (Ferric Oxide) ให้มีลวดลาย ถ่ายทอดอารมณ์ แฝงความเป็นศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ตามจินตนาการของตนเอง การเครือบครั้งที่สองเป็นการเครือบด้วยหินแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) หรือแร่ฟันม้า ใช้ไฟในการเผาอุณหภูมิสูง เกรด Stoneware หรือประมาณ 1,250-1,280 องศาเซลเซียส การใช้ไฟสูงนี้ทำให้เกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์และทำให้เกิดควันไฟเข้าไปในงาน จะช่วยสร้างมิติให้กับผิวงานทำให้งานน่าสนใจ

  ปัจจุบันผลงาน “แจกัน” และผลงานชิ้นอื่น ๆ ของอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ จัดแสดงอยู่ที่ Doy Din Dang Pottery ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

  มกราคม - มิถุนายน 2566
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2566)

            วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับแรกเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี พ.ศ.2566 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ในการดำเนินงานด้านวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานะคุณภาพของวารสารฯ รอบปัจจุบันปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่ม 2

            สำหรับบทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในฉบับนี้มีทั้งสิ้น 7 เรื่อง ได้แก่ บทความเรื่อง “An Analysis of the Famous Operatic Vocal Duets in Covido the Opera: A Main Performer’s Perspective” โดย เฟื่องลดา ประวัง คาล์สัน โดยมีเนื้อหาในเชิงบทความวิชาการที่นำเสนอเชิงวิเคราะห์อุปรากรที่ผสมผสานระหว่างการใส่เนื้อร้องภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้อย่างน่าสนใจ บทความต่อมาเป็น “การศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงของเด็กปฐมวัยยุคใหม่” โดย เพียงแพน สรรพศรี ปรเมศวร์  สรรพศรี วัชรพงษ์ วิชา และเจษฎา อุทุมภา ที่นำเสนอผลการศึกษาเชิงพฤติกรรมที่จะนำไปเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมของเด็กในระดับปฐมวัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแนวคิดการแต่งเพลง การเลือกเพลงมาใช้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี บทความเรื่องที่สาม คือ “ทุนวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” โดย ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ และกิ่งกนก เสาวภาวงศ์ ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพื้นที่อื่น ๆ ได้ บทความต่อมาเรื่อง การศึกษา  เชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากนวนิยาย เรื่อง “เทวากับซาตาน” โดย ณฐกร ผลเอกประดิษฐ์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับบทแปล และกลวิธีการแปลในนวนิยายเรื่อง “เทวากับซาตาน” โดยนำหลักเกณฑ์ในการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2560) และ โมนา เบเคอร์ (2535) มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านวรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์ บทความเรื่องที่ห้า “การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาผ่านสื่อมวลชนกับความเข้าใจและการยอมรับต่อศาสตร์พระราชาของประชาชนในจังหวัดเชียงราย” โดย กรกนก นิลดำ ผลการวิจัยเป็นการนำเสนอแง่มุมของชุมชนต่อแนวคิดความเข้าใจของคนในพื้นที่ต่อการแนวคิดมาปรับใช้ บทความเรื่องที่หก “แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตสับปะรดนางแล สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โดย นุกุล อินทกูล เป็นการนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และบทความสุดท้ายของ วิทยา พูลสวัสดิ์ และลือชา ลดาชาติ ที่นำเสนอการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมเพื่ออส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ทุกท่านที่ได้พิจารณาบทความ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทความมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ความถูกต้อง  ทางวิชาการ และคุณภาพการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพทางวิชาการให้กับสังคมและเป็นส่วนช่วยให้นักวิจัย ผู้สนใจทั้งหลายได้ศึกษาข้อมูล อันจะต่อยอดสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าในวงวิชาการของชาติต่อไป

            อนึ่งทางวารสารฯ ขอขอบคุณ อาจารย์สรัลวลัย ปงกันมูล ศิลปินเชียงราย  ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพเขียนชื่อ “Blue bird” เพื่อขึ้นเป็นภาพปกให้กับวารสารฯ ในฉบับนี้

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2565)

        วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบคุณผู้เขียน กองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และเจ้าหน้าที่วารสารฯ ทุกท่านที่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทความที่ดีมีคุณภาพและเผยแพร่สู่แวดวงวิชาการอย่างมั่นคงเพื่อร่วมพัฒนาวงวิชาการในประเทศ ให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามวารสารฯ มีความยินดีอย่างยิ่งและขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจได้เสนอบทความที่ มีคุณภาพเข้ามาพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป

                อนึ่ง วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบพระคุณ คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินเชียงราย ที่อนุเคราะห์ไฟล์ภาพ ผลงานชื่อ “โอบอุ้ม”(2562)เพื่อลงเป็นภาพปกของวารสารในฉบับนี้ ผลงานจิตรกรรมจริงชิ้นนี้ เป็นภาพวาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 150x120เซนติเมตร ใช้เทคนิคสีฝุ่น ทองคำเปลว โดยมีแนวคิดของภาพที่กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นแม่ที่ทำหน้าที่คอย  ปกป้องรักษา ให้ความรัก ความอบอุ่น ทะนุทนอมลูกน้อยและเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมปัจจุบัน ภาพเขียนดังกล่าวมีผู้สนับสนุนแล้วและนำไปจัดแสดงในบ้านพักส่วนตัว

 • มกราคม-มิถุนายน 2565
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022)

  ภาพวาดโดย อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี ศิลปินเชียงราย

  ผลงานส่วนหนึ่งในภาพวาดชุดการเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการ Thailand & Beauty : Travel to the Art of Thailand " ของเสงี่ยม ยารังษี (2556) เป็นผลงานที่ถ่ายทอด สภาพแวดล้อมของวัดจีนแห่งหนึ่งในนครเฉิงตู ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางก่อนเข้าสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดที่มีรูปทรงโดดเด่น ตั้งอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อม ทิวทัศน์สวยงาม และในขณะเดียวกันมีพระลามะกำลังทำวัดกลางวันอย่างขะมักขะเม้นอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัด”

  ภาพขนาด 50x60 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021)

  ขอขอบคุณภาพปก

  โดย ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย

  ชื่อผลงาน วัดป่าสัก เชียงแสน ขนาด 150x200 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ ผลงานชิ้นนี้เป็น 1 จาก 3 ผลงานในวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท (2542) ของทรงเดช ทิพย์ทอง โดยมีแรงบันดาลใจจาก เจดีย์วัดป่าสัก ซึ่งถือเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาที่มีความงดงามลงตัวมากที่สุด ทั้งในด้าน รูปทรง สัดส่วน นอกจากนี้ลวดลายหน้าเทวดา และหน้ากาล มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเชียงแสนอย่างแท้จริง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดเชียงรายล่มสลายไปหมด หากเจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน ยังคงอยู่ก็เท่ากับว่าเชียงรายไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลย ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ที่โรงแรม มรรคา
 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2020
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 14 เล่มที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2020

 • มกราคม-มิถุนายน 2020
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2563  

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2019
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารรสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 13 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562  (p 1-60)

 • มกราคม - มิถุนายน 2019
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

1-10 of 25