Announcements

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

2021-09-06

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ในอัตราใหม่ ดังนี้

1.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

บทความละ 3,000 บาท

2.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป  

บทความละ 4,000 บาท

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเก็บค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสาร ทั้งนี้ วารสารขอปฏิเสธบทความที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารอย่างเคร่งครัด

ช่องทางการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อบัญชี         “วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” เลขที่บัญชี “422-1-40380-1”

(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการขั้นต้นแล้ว)

 

Read more about ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

      วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบคุณผู้เขียน กองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และเจ้าหน้าที่วารสารฯ ทุกท่านที่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทความที่ดีมีคุณภาพและเผยแพร่สู่แวดวงวิชาการอย่างมั่นคงเพื่อร่วมพัฒนาวงวิชาการในประเทศ ให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามวารสารฯ มีความยินดีอย่างยิ่งและขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจได้เสนอบทความที่ มีคุณภาพเข้ามาพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป

              อนึ่ง วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบพระคุณ คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินเชียงราย ที่อนุเคราะห์ไฟล์ภาพ ผลงานชื่อ “โอบอุ้ม”(2562)เพื่อลงเป็นภาพปกของวารสารในฉบับนี้ ผลงานจิตรกรรมจริงชิ้นนี้ เป็นภาพวาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 150x120เซนติเมตร ใช้เทคนิคสีฝุ่น ทองคำเปลว โดยมีแนวคิดของภาพที่กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นแม่ที่ทำหน้าที่คอย  ปกป้องรักษา ให้ความรัก ความอบอุ่น ทะนุทนอมลูกน้อยและเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมปัจจุบัน ภาพเขียนดังกล่าวมีผู้สนับสนุนแล้วและนำไปจัดแสดงในบ้านพักส่วนตัว

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ