การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

1. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดที่นี่

2. รูปแบบบทความ

ดาวน์โหลดที่นี่ Word

ดาวน์โหลดที่นี่ PDF

3. ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA

ดาวน์โหลดที่นี่

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
• ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัยฉบับนี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
• กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มาด้วยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
• การกระทำใดๆ ของผู้เขียนที่ผิดต่อจริยธรรมการวิจัย ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว