การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความในการจัดทำต้นฉบับ

 1. ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเสมอบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยระบุประเภทของบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ร่วม ให้ชัดเจน
 2. บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ
 3. บทความที่เสนอมาเพื่อรับการพิจารณาผู้นิพนธ์จะต้องเขียนบทความตามรูปแบบ (Template) ต้นฉบับบทความวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เท่านั้น
 4. บทความต้นฉบับสามารถจัดเตรียมได้ทั้งภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ โดยจัดเตรียมในรูปแบบ โปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหน้ากระดาษแบบ A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (5 เซนติเมตร) และให้ใส่หมายเลขกำกับทุกหน้า MS Word (บันทึกเป็น .doc หรือ .docx) และ PDF โดยต้องนำส่งทั้ง 2 รูปแบบ
 5. บทความ รวมภาพประกอบ ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ จัดเรียงบนหน้ากระดาษ A4 มีความยาวประมาณ 12 – 15 หน้า โดยใช้รูปแบบบทความของวารสารการวิจัยกาสะลองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เท่านั้น
 6. องค์ประกอบของบทความ
       6.1 สำหรับบทความวิจัย ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title), บทคัดย่อ (Abstract), คำสำคัญ         (Keywords), บทนำ (Introduction), วัตถุประสงค์ (Research Objectives), วิธีการวิจัย   (Research Methodology), ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผลการวิจัย (Discussion), สรุป    (Conclusion), บรรณานุกรม (Reference)
       6.2 สำหรับบทความวิชาการ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อเรื่อง (Title), บทคัดย่อ (Abstract), คำ สำคัญ (Keywords), บทนำ (Introduction), เนื้อหา (Body of Text), สรุป (Conclusion),    บรรณานุกรม (Reference)
 7. บทความที่ใช้ภาพประกอบ ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของลิขสิทธิ์ และการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด หากเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี ทางกองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความรับผิดชอบทางกฎหมาย
 8. การเขียนรายการอ้างอิง วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA7th edition โดยสามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนได้ ดังนี้ ดาวน์โหลดที่นี่

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

       การส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นั้น ผู้นิพนธ์ จะต้องส่งไฟล์เอกสารที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยส่งทั้งในรูปแบบ word file และ pdf file โดยสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มเสนอบทความ รูปแบบต้นฉบับบทความ และตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง ได้ ดังนี้

 1. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ TH (PDF , DOC)   |  EN (PDF , DOC)
 2. รูปแบบบทความ (PDF, DOC)
 3. ตัวอย่าง การเขียนรายการอ้างอิง ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ         

       1. วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งไฟล์เอกสารไม่ครบตามข้อกำหนด
       2. วารสารฯ มีกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพของบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในกระบวนการนี้ไม่ถือเป็นการตอบรับตีพิมพ์ แต่หมายถึง กองบรรณาธิการได้ประเมินบทความเบื้องต้นแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร
       3. เมื่อวารสารฯ แจ้งผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการแล้ว จึงแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จากนั้นวารสารฯ​จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปยังยังผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่า
       4. ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการตีพิมพ์ลงในวารสาร

นโยบายส่วนบุคคล

• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
   จากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน
• ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัยฉบับนี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
• กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มาด้วยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
• การกระทำใดๆ ของผู้เขียนที่ผิดต่อจริยธรรมการวิจัย ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว