ข่าวประกาศ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Kasalongkham Research Journal TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

 

วัตถุประสงค์

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความรับเชิญ

บทวิจารณ์และหนังสือ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์

บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

 

กำหนดการเผยแพร่ราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ/ปี)

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม)

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน)

 

อัตราค่าธรรมเนียม

      - นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                 บทความละ 2,500 บาท

     - นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และบุคคลทั่วไป

                 บทความละ 3,500 บาท

(ชำระเมื่อผ่านการพิจารณาบทความเหมาะสมเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ)

 

สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่

      วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

 

แจ้งเปลี่ยนรูปแผนการเผยแพร่บทความของวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตามที่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับหมายเลข EISSN 2697-501 เพื่อเป็นการเผยแพร่วารสารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกทางวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางอัจฉรา สินไชยกุล นายเจนณรงค์ ยศมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776-000 ต่อ 1907 , 1910

E-mail: kasalongkham.crru@gmail.com

 

 

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2020-03-17

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Kasalongkham Research Journal TCI กลุ่ม 2

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

 

กำหนดการเผยแพร่ราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ/ปี)

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม)

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน)