Announcements

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการ ก่อนเสนอ เสนอเข้ารับประเมินสจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่มาจากหลายหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนในแต่ละฉบับ

 • ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

  06-09-2021

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ในอัตราใหม่ ดังนี้

  1.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  บทความละ 3,000 บาท

  2.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป  
  บทความละ 4,000 บาท

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเก็บค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสาร ทั้งนี้ วารสารขอปฏิเสธบทความที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารอย่างเคร่งครัด

   

  Read more about ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ
 • ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

  06-09-2021

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายในและภายนอก จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

  Read more about ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ
 • วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  17-03-2020

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  Kasalongkham Research Journal TCI กลุ่ม 2

  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

   

  กำหนดการเผยแพร่ราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ/ปี)

  - ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม)

  - ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน)

  Read more about วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย