ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

06-09-2021

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายในและภายนอก จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้