วิถีชีวิตคู่หญิง

ผู้แต่ง

  • Wissuta Chansom
  • Chailai Sakdiworapong
  • Sakol Satidwitayanan

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและแบบแผนการใช้ชีวิตของคู่หญิงรักหญิง  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคู่หญิงรักหญิงจำนวน 6 คู่  โดยวิธีการแนะนำของคนรู้จัก (Snowball Technique)  ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคล  ภูมิหลังครอบครัวเดิม  และวิถีชีวิตตลอดจนแบบแผนการใช้ชีวิตของคู่หญิงรักหญิง จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดพบว่า  คู่หญิงรักหญิงทั้ง 6 คู่  เป็นคู่ทอมดี้ 5 คู่และคู่ทอมเกย์ 1 คู่  มีอายุตั้งแต่ 24-35 ปี  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลหลักอาศัยอยู่อพาร์ทเม้นท์  ภูมิหลังครอบครัวเดิมพบว่า  วิธีการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวที่มีทั้งแบบเข้มงวด  แบบปล่อยอิสรเสรี  การขาดความอบอุ่น  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  การกดขี่ทางเพศ  และความไม่เท่าเทียมในทางปฏิบัติต่อเพศหญิงมีอิทธิพลต่อการเริ่มชอบและสนใจเพศหญิงด้วยกัน  ในส่วนของวิถีชีวิตและแบบแผนการใช้ชีวิตของคู่หญิงรักหญิงพบว่า  มีการเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนต่อครอบครัวที่ยอมรับพฤติกรรมทางเพศและไม่สนใจในมุมมองของสังคม  ส่วนการใช้ชีวิตคู่จะอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยแบบครอบครัวในลักษณะผัวเดียวเมียเดียว  มีการวางแผนชีวิตคู่เรื่องฐานะครอบครัวและความมั่นคงในชีวิต  ท้ายที่สุดผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้กฎหมายอนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เพื่อสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของคู่สมรส  ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นควรสนับสนุนให้ครอบครัวตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษารวมถึงสื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวและเผยแพร่ผลงานของคู่หญิงรักหญิงในทางสร้างสรรค์และเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

References

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2555). รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ. สืบค้นจาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/ShowAbstract.php?article_id=7

จิตติมา ภานุเตชะ. 2551. “11 ปี แห่งความเคลื่อนไหวของความหลากหลายทางเพศ (2540-2550).”
ใน กุลภา วจนสาระ (บรรณาธิการ). “เรื่อง” เพศแบบไหนในห้องสมุดและในข่าว. กรุงเทพมหานคร: แผนงานสร้างเสริมสุขภาพวะทางเพศมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.), 92-98. อ้างใน กฤตยา อาชวนิจกุล. 2554. “เพศวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย.”

ใน สุรีย์พร พันพึ่ง และ มาลี สันภูวรรณ์. (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2554 จุดเปลี่ยนประชากรจุดเปลี่ยนสังคมไทย. นครปฐม: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 49.

จุดประกาย. (2548). วาทกรรมหญิงรักหญิง ค้นหาจาก. www.bangkokbiznews.com.,

จิรภัทร วงศ์อ้าย. (2550). กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของหญิงรักร่วมเพศ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารนอกระบบ). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นภาภรณ์ หะวานนท์. (2554). “เพศวิถีกับการเป็นตัวบุคคล.” ใน นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. (บรรณาธิการ). การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอเอ็นทีออฟฟิศเอ็กเพรส จำกัด

นภาภรณ์ หะวานนท์ และ ธีรวัลย์ วรรณโนทัย. (2554). “เพศวิถีกับการเป็นตัวบุคคล.” ใน นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. (บรรณาธิการ). การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอเอ็นทีออฟฟิศเอ็กเพรส จำกัด

นัยน์ปพร จงสมจิตต์. (2550). ตัวละครรักร่วมเพศหญิงในนวนิยายไทย. (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2555). แนวคิดทฤษฎีเรื่องความหลากหลายทางเพศ. สืบค้นจาก www.sac.or.th/main/uploads/article/Sexual-diversity.pdf., 20 มกราคม 2556.

ปัณณิกา จันทรปรรณิก. (2550). การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มหญิงรักหญิง. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล. (2544). มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัจรี นพเกตุ. (2542). มนุษย์ : จิตวิทยาทางเพศ. กรุงเทพมหานคร: สำนึกพิมพ์ประกายพรึก.

วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ. (2546). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิลาสินี พิพิธกุล. (2547). “สามเพศสรีระและสี่เพศวิถี : การปรับโฉมใหม่ของวาทกรรมเพศสภาพและเพศวิถีในยุคสังคมไทยร่วมสมัย.” ใน กาญจนา แก้วเทพ และ พริศรา แซ่ก๊วย. (บรรณาธิการ). เพศวิถี : วันวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้ที่จะไม่เหมือนเดิม. เชียงใหม่: อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สุภาณี ยาตรา. (2548). การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่อเว็บไซต์ในสังคมไทย.
(วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สุมาลี สวยสอาด. (2552). เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

สุมาลี โตกทอง. (2549). การให้ความหมายและการต่อรองในชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุวัทนา อารีพรรค. (2550). เรียนรู้เรื่องเพศกับคุณหมอ (ภาค 2). กรุงเทพมหานคร: บริษัท
บุญศิริการพิมพ์ จำกัด.

สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ. (2553). ผลกระทบที่หญิงรักร่วมเพศได้รับจากการเปิดเผยตัวตนในสังคมไทย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อรุณี ศุทธิชัยนิมิต. (2551). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเปิดเผยสถานภาพของหญิงรักเพศเดียวกันในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อครอบครัว. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิริรัตน์ แอดสกุล. (2553). สถาบันครอบครัว : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-05-2018

How to Cite