ความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้แต่ง

  • Charatsri Nomee
  • Wareewan Charoenroop
  • Suwisa Tayatong
  • Yupha Yajaimun
  • Kornwika Arinjai

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และความสัมพันธ์ของระดับความรู้กับทัศนคติ
ที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 86 ราย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทำการแจก
แบบสอบถามและเก็บคืนด้วยตนเอง โดยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้จำนวน 84 รายคิดเป็น
ร้อยละ 97.67 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีระดับความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และระดับความรู้กับทัศนคติมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์. “ข้อคำนึงในการสร้างเครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
เพื่องานวิจัย”. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา : ms.src.ku.ac.th/schedule/Files/2555/Sep/12365547.
doc. (29 กันยายน 2555).

สำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. (2553).
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2552.

หฤทัย อาษากิจ และนาขวัญ รัตนมงคล. (2548). ความรู้และทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 4
ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวัชรีย์ เดชาธรอมร. (2544). ความรู้และทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน เกี่ยวกับการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาบูรพา. (ระบบออนไลน) . แหล่ง ที่มา : http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis/searching.
(5 กรกฎาคม 2553).

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2553). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-06-2018

How to Cite