ผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะลิ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Somkid Thepnuan

คำสำคัญ:

Social Network, Migration, Migration process, Laotian workers

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการสอนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ (2) เปรียบเทียบคะแนนการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดมะลิ กรุงเทพมหานคร
จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย จำนวน 4 แผน ระยะเวลาที่ใช้
ในการสอน 16 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย
และ (3) แบบทดสอบวัดการคิดแบบสืบสาวสาเหตุปัจจัยเรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่ตาม Dependent
ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (2) คะแนนการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด.

ขวัญชนก พยัคฆ์ภูมิภักดี. (2546). “ผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเชิงนิติศาสตร์ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้จักตนเองด้านจริยธรรมเรื่องสังคมไทยในปัจจุบัน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพิชิตปัตยาราม จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จิรพรรณ ยมขวัญเมือง. (2547). “ผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องอาณาจักรศรีวิชัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี”. การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นาตยา ภัทรแสงไทย. (2525). ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พีระพัฒนะ.

___________. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์.
นิวัฒน์ ล้ำจุมจัง. (2550). “ผลของวิธีสอนแบบเบญจขันธท์ ี่มีตอ่ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปานรวี ยงยุทธพิชัย. (2548). นวัตกรรมการศึกษาชุด การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์.
กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูรี่.

ประภาพร บุญพิทักษส์ กุล. (2549). “ผลของการสอนแบบสืบสวนสอบสวนที่มีตอ่ คา่ นิยมทางเศรษฐกิจ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัยรุ่นกับการเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พรทิพา ซิเดนทรีย์. (2538). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความ
สามารถในการวางแผนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการ
สืบสวนสอบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่มกับการสอนตาม คู่มือครู”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

วารี ถิระจิตร. (2534). การพัฒนาการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีรชาติ นิ่มอนงค์ และพระระพิน พุทฺธิสาโร. (2548). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สายสุนีย์ หนูแสง. (2546). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดวิเคราะห์เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิต
ประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สอนโดยวิธีการสืบสวน
สอบสวน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินราชูทิศ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2543). ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

สิริวรรณ ศรีพหล. (2553). “การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา”. โครงการ
ส่งเสริมการแต่งตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

_________. (2549). “วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ 5 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุคนธ์ สินธพานนธ์. (2538). “การใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เพื่อสร้างศรัทธาและวิธีคิดตาม
หลักพุทธธรรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2535). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

สุชาดา วราหพันธ์. (2544). หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เอกพันธ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-06-2018

How to Cite