ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Kasama kasorn
  • Aekachai Utsaha
  • Nutthakit Heangtrakul
  • Banjawun Banjakorn
  • Jeeraporn Wongkhut

คำสำคัญ:

ปัจจัยการเจริญเติบโต, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เชียงราย

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายตลอดจนพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเชียงราย จำนวน 54 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการจัดเวทีเสวนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการสรุป 

            ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะการเจริญเติบโตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือด้านทรัพยากรทางการเงิน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 1) ระยะเริ่มต้นผู้ประกอบการใช้ปัจจัยทางด้านทรัพยากรทางการเงินมากที่สุด รองลงมาคือด้านทรัพยากรทางกายภาพ 2) ระยะพัฒนาผู้ประกอบการใช้ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านตรายี่ห้อมาก 3) ระยะเติบโตผู้ประกอบการใช้ปัจจัยด้านความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาใช้ด้านเทคโนโลยี 4) ระยะขยายตัวผู้ประกอบการใช้ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาใช้ด้านทรัพยากรทางการเงิน 5) ระยะเติบโตเต็มที่ผู้ประกอบการใช้ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด รองลงมาใช้ด้านเทคโนโลยี และด้านวัฒนธรรม

          รูปแบบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า 1) ระยะเริ่มต้นส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน 2) ระยะพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3) ระยะเติบโต ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 4) ระยะขยายตัวให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และ 5) ระยะเติบโตเต็มที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานเป็นทีม

References

บุญฑวรรณ วิงวอน. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. อุบลราชธานี : โปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548.

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2555, จาก http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view, 2548.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมปี 2552 และแนวโน้มปี 2553.กรุงเทพมหานคร : สำนักงานฯ, 2553.

Alvarez, S. & Busenitz, L. The entrepreneurship of resource-based theory. Journal of Management, 2001.

Fang Fang and Li Fu Kai. Factors Influencing the Growth of Small and Medium Sized Firms in Different Growth Stages, Master International Marketing School of Business and Engineering, University of Halmstad, 2001.

Oswald Jones. Competitive advantage in SMEs: Towards a conceptual framework. Competitive Advantage in SMEs, Organizing for Innovation and Change. Manchester Metropolitan University, 2003.

Tsai, W. & Ghoshal, S. Social capital and value creation: the role of intrafirm networks. Academy of Management Journal, 1998.

Yan L. A Discuss of Cultural Construction of SMEs. China Business. No.1, 2008.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2018

How to Cite