การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • Pikun Upanno

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, ผู้ปกครอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามภูมิหลังของผู้ปกครอง  ได้แก่  เพศ  อายุ   ฐานะความสัมพันธ์กันนักเรียน   ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่   จำนวน  6  ศูนย์  ปีการศึกษา  2554 จำนวน 164  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าความถี่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)   และทดสอบรายคู่ด้วยเซฟเฟ(Scheffe   Method)

ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลังของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 65.24 ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 52.44 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 61.58  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท    ร้อยละ  54.87   การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อายมีการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลำดับที่ 1 คือด้านคุณภาพผู้บริหารและครู  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพวิชาการ ด้านคุณภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนและด้านคุณภาพนักเรียนตามลำดับ ผลการทกสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ความสัมพันธ์กับนักเรียนระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กระทรวงมหาดไทย. (2547). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ :

สมสมัย ธรรมรักษ์. (2546). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.

ศิวพร กสิกิจวรกุล. (2547). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ณัฐพงศ์ เพชรสุวรรณ. (2547). ทรรศนะผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวน
ศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

กมลสรวง อุดมเดช. (2548). ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนธนพร
เซนต์แมรี่แอน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประไพ นิลน้อย.(2548). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

อัญชลี เอโกบล. (2548). การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานใน ระดับก่อนประถมศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

จรูญ ภูมิสุทธิกุล.(2549).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบูรณวิทย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

ชัยชนะ ใจแก้ว. (2549). ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

เฉิดโฉม บุญยะโหตระ. (2550). ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.

นารี จันทร์ภิรมย์.(2551). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มวัดเกตุ เทศบาลนครเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิตยา กลับแก้ว. (2551). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต.

อุไรวรรณ ศรีถนัด.(2552). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2018

How to Cite