วิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล : การศึกษาและการประเมินความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยในท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • Tiradate Pimtongngam

คำสำคัญ:

วิทยาการวิจัย, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล, ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี, เทคโนโลยีที่เหมาะสม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและนำเสนอ วิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูลด้วยการทดสอบและรับรองยืนยันคุณภาพของข้อมูล และ (2) ศึกษาและประเมินความต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยในท้องถิ่น ด้วยวิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล โดยเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  โดยศึกษาจากตัวอย่าง 295 ครัวเรือนจากประชากรเป้าหมาย 1,182 ครัวเรือน ใน 7 หมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี ทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้าด้านผู้วิจัยโดยทดสอบความสอดคล้องกันของข้อมูล 5 ชุด 

            ผลการวิจัย พบว่าวิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล มีความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้และความน่าเชื่อถือจากนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และทฤษฎีการวิจัย ตามหลักการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย และค่า CDCR_p(Conventional Development Change Rate at p) ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้อธิบายความต้องการการพัฒนาและจัดลำดับความต้องการพัฒนาในเชิงปริมาณได้

References

Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method, Electronic
Journal of Business Research Methods. 2(1) pp 1-10.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). The discipline and practice of qualitative research.I n N.K. Denzin, and Y.S. Lincoln (Eds.). Handbook of Qualitative Research. (2 nd ed.). (pp.1-36). Thousand Oaks, CA : Sage .

Nash, A. (1999). Building community: social science in action. Thousand, CA : Pine Forge Press.

Page, S. (2000). Community research: the lost art of unobtrusive methods. Journal of Applied Social Psychology. Volume 30, Issue 10 , Pages 2126 – 2136

Schumacher, E. F. (1999). Small is beautiful: economics as if people mattered : 25 years later...with commentaries . New York : Hartley & Marks.

Strauss, A. (1998). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge. England : Cambridge University Press

Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA : Sage.

Tashakkaori, A. & Teddie, C. (1998). Mixed methodology : combining qualitative and quantitative approaches. London : Sage.

Webb, E. J., Cambell, D.T., Schwartz, R.D. & Lee. S. (1969). Unobtrusive measures : nonreactive research in the social sciences. Chicago : Rand Mcnally.

_______. (2000). Unobtrusive measures. (rev. ed.). Thousand Oaks, CA : Sage. Weber, R.P. (1985). Basic content analysis. California : Sage.

Yin, R. K. (1989). Case study research: design and methods. Newbury Park, CA : Sage.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2018

How to Cite