การใช้ภาพพจน์ในหนังสือบทกวีนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล

คำสำคัญ:

ภาพพจน์, หนังสือบทกวีนิพนธ์, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิดของภาพพจน์ที่พบในหนังสือบทกวีนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2) วิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในหนังสือบทกวีนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จำนวน 12 เล่ม โดยใช้หลักวิเคราะห์ตามการให้คำจำกัดความประเภทภาพพจน์ และใช้อัตราส่วนร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

         ผลการวิจัยพบว่า ชนิดของภาพพจน์ที่ใช้ในหนังสือบทกวีนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 13 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ บุคคลวัต สมมุติภาวะ  อติพจน์ สัทพจน์ นามนัย สัมพจนัย อุปมานิทรรศน์ การอ้างอิง ปฏิพจน์  และแนวเทียบ และจากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าหนังสือบทกวีนิพนธ์ที่มีประมาณการใช้ภาพพจน์มากที่สุดคือ ร่ายฟ้าแรฝัน และหนังสือบทกวีนิพนธ์ที่มีปริมาณการใช้ภาพพจน์น้อยที่สุดคือ โลกประจำตัว

References

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2548) วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ชมพร เพชรอนันต์กุล (2556) ก่อนกาลจักกลายกลืน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

ชวิน พงษ์ผจญ (2560) แนบเกล้าเนากาล. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

(2560) ร้อยกลอน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

ธเนศ เวศร์ภาดา (2549) หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : ปาเจรา.

นภาลัย สุวรรณธาดา (2561) ร่ายฟ้าแรฝัน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

บรรเทิง พาพิจิตร (2547) สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

แมน คล้ายสุวรรณ (2559) คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

(2561) แผ่นดินเดียว. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล (2562) เพียงรพิพรรณผ่องด้าว. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

รัฐ ปัญเจียง (2561) โลกประจำตัว. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

ราชบัณฑิตยสถาน (2552) พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :

ราชบัณฑิตยสถาน.

(2556) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

วรวรรณ เพชรอนันต์กุล (2551) วราวรรณ. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

วิภา กงกะนันท์ (2533) วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

วิษณุ พุ่มสว่าง (2557) ชัยชนะของผู้แพ้. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

(2562) ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเปลี่ยนไป. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.

สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543) วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022

How to Cite