รูปแบบการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการพัฒนาองค์กรจิตอาสาที่ประสบความสำเร็จ: แนวคิดหลัก กระบวนการหลัก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ผู้แต่ง

  • ปิ่นทิพย์ นาคฤทธิ์ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  • พระครูปลัด ปัญญาวรวัฒน์ Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  • ภัทรพร สิริกาญจน Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คำสำคัญ:

รูปแบบปฏิบัติที่ดี, กระบวนการพัฒนา, องค์กรจิตอาสา, แนวคิดหลัก, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการพัฒนาองค์กรจิตอาสาที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย แนวคิดหลัก กระบวนการหลัก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรจิตอาสา เรื่องของจิตอาสาได้รับความสนใจจาก สังคมทั่วไปมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น ดังนั้น บทความนี้นำเสนอ แนวคิดหลัก กระบวนการหลัก และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ขององค์กรจิตอาสาที่ประสบความสำเร็จ จาก 4 องค์กร คือ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส สโมสรโรตารี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า องค์กรจิตอาสาแต่ละองค์กรมีแนวคิดหลักและ กระบวนการหลักที่แตกต่างกันออกไป แต่พบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จร่วมกัน 9 ลักษณะ คือ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น 2) การพึ่งพาตัวเองและความเรียบง่ายในองค์กร 3) ความสัมพันธ์กับชุมชน 4) ระบบพี่เลี้ยงและการฝึกอบรม 5) เครื่องมือ ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายองค์กร 6) ความสามัคคี 7) การมีส่วนร่วม 8) ความอดทน และ 9) ความสงบสุขภายในจิตใจ ลักษณะร่วมเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ 4 องค์กรจิดอาสา กล่าวคือ เป็นตัวช่วยสนับสนุนกระบวนการ พัฒนาทีมจิตอาสาต่อเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า รูปแบบปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรจิตอาสา ประกอบด้วย แนวคิดหลัก กระบวนการหลักและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ จะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบองค์กร จิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการทำงานจิตอาสาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการพัฒนาทีมทำงาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และ การสร้างงานจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงในองค์กรจิตอาสาอันจะส่งต่อความสงบสุขให้กับสังคม โลก ยิ่งไปกว่านั้น บทความนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์การอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา บุคลากรได้อีกด้วย

References

Best Practice. (2020, July 14). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Best_practice.

__________. (2021). In Dictionary by Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com

Communaute Bouddhique Zen Village des Pruniers. (2012). The Fourteen Mindfulness Trainings.

https://plumvillage.org/mindfulness/the-14-mindfulness-trainings/

Larpthananont, P. and Panyachit, S. (2020). Buddhist for Society in foreign country. Bangkok Thailand. (In Thai).

Nakarit Pinthip. (2022). The development Process of the Work of Volunteer Dentists Team by Buddhist

Peaceful Means: A Case Study of Sirivaddhako Dental Clinic, Buddhamahametta Foundation, Bang Pa-In District, Phra Nakhon Si Ayutthaya. [Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Buddhism (Peace Studies)]. Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok.

Nawsuwan, K., Singweratham, N. and Thepaksorn, P. (2020). Compositions and Indicators for Successful

Implementation of Novel Coronavirus (COVID-19) in the Community of Village Health Volunteers (VHVs) in Thailand. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 7(2).

Pheu Thai Party. (2020). 41 years of VHV and the development of Thai public health system, developing

the democracy by the community’s participation. https://ptp.or.th/archives/6711. (In Thai).

Phra Paisal Visalo. (2007). Fulfill Life with Volunteerism. Bangkok: Puttika Network. (In Thai)

Positioning Magazine. (2007). Thich Nhat Hanh Breath of Mindfulness. https://positioningmag.com/9960

Rotary International Document Translation Committee of the Rotary Thailand. (2014). The ABCs of Rotary.

Bangkok: Rotary Thailand. (In Thai)

Royal Institute of Thailand. (2003). Royal Institute Dictionary. Bangkok: Nanmeebooks Publication. (In Thai)

ThaiPublica. (2020). Work Ants: VHV’s Knock on 12.4 million homes, volunteer spirit power watch over

COVID-19. ThaiPublica. https://thaipublica.org/2020/05/health-valuteers-covid-19/

The Human Resources for Health Research and Development Office. (2020). Work ants in Thai health

system. https://hrdo.org/en/village-health-volunteers-are-hard-to-imitate-worker-ants-in-thailands-healthcare-system/ (In Thai)

Thich Nhat Hanh. (1993), For a Future to Be Possible: Commentaries on the Five Wonderful Precepts.

United States: Parallax Press.

Thich Nhat Hanh Foundation. (2018). 2018 Annual Highlights. https://shorturl.asia/7aHTJ

TIME U.S.A. (2019). The Monk Who Taught the World Mindfulness Awaits the End of This Life.

https://time.com/5511729/monk-mindfulness-art-of-dying/?utm_source=facebook&utm_medium

=social&utm_campaign=editorial&utm_term=_&linkId=77947528

Tungwanij, W. and Chaturanont, A. (2014). Background study, propagation method and influence of

Tzu Chi Buddhist organization. New Buddhist movement in today's world. (In Thai)

Tzu Chi U.S.A. (2022). Tzu Chi U.S.A. https://tzuchi.us/

Tzu Chi: Volunteer Model for Human Development. (2020). Songkhla Rajabhat University. http://regis.skru.ac.th/

RegisWeb/webpage/GE-Network/genbook1.pdf.

Village Health Volunteer. (2020). Village Health Volunteer. Ministry of Public Health. http://อสม.com (in Thai)

Best Practices in Development Process of Successful Voluntary Organizations: Core Concepts, Core Processes and Key Success Factors

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2022

How to Cite