การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol. 14 No. 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564

Published: 2021-08-31

Strategic Foresight Under Crisis

กุลเชษฐ์ มงคล

1-12

Factors Affecting Employee Intention of using Application for Reskilling and Upskilling in the Food Industry During COVID-19 Crisis

วรัญญา ติโลกะวิชัย, ระวิวรรณ พรประเสริฐ

13-42

Causal Factors in Personal Debt Management among the Working Aged in Mueang District, Phayao Province: During the COVID-19 Pandemic

กานต์พิชชา กองคนขวา, สุกัญญา จินดาธรรม, วรัญญา ต้อนรับ, ณัฐพร ปาละวงศ์

43-74

The Perceived Quality of Services of the Passengers: A Case Study of Bangkok Airways Domestic Flights

พรหมพัฒน จิตศิริวรานนท์, กฤษฎา ศรีแผ้ว

75-92

The Survey of the Knowledge and Understanding About Banking Agents for Entrepreneurs in Maeka Sub-district Municipality, Mueang Phayao District, Phayao Province

สมคิด ยาเคน, ปิยฉัตร วงค์ดี, เยาวลักษณ์ ด้วงสุข, อังคณา ทิพย์ปะละ

121-144

The Feasibility Study of "EURO GARAGE" Car Service in Muang District, Khon Kaen Province

วาทิน พายุพล, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

145-168

Leading

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

191-196

View All Issues

Indexed in tci