การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol. 13 No. 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Published: 2020-12-27

The Relationship between Discretionary Accruals and Future Earnings under the Concept of Business Life Cycle

วริศรา สุวรรณรัตน์, เนตรดาว ชัยเขต

1-24

Service Characteristics Influencing the Emotional Experiences and Level of Satisfaction of Sport Tourists Studying Thai Boxing in Phuket

นิมิต ซุ้นสั้น, ห้าวหาญ ทวีเส้ง, จิรวัฒน์ ทิพยรส

71-92

Qualification Development Guideline for Thai Generation X Architects in the Future

ชยกร มงคลธนากูล, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

121-138

View All Issues

Indexed in tci