การจัดทำวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการจัดการ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการในการนำเสนอผลงานจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารธุรกิจ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Vol. 14 No. 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

Published: 2022-01-25

Guidelines for Increasing Online Shop Sales Volume by Applying Appreciative Inquiry: A Case Study of the doyoulike_shopping Shop

นิชาภา วงศ์สำแดง, อัจฉริยะ อุปการกุล

55-74

A Model for Change in Business, Government and Our Community

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

135-139

View All Issues

Indexed in tci