กลวิธีสร้างภาพลักษณ์ตัวละครเหนือธรรมชาติในนวนิยายเรื่องเล่ห์บรรพกาลของวรรณวรรธน์

Main Article Content

ณัฎฐยา ยศสอน
อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณ์และกลวิธีการสร้างภาพลักษณ์ตัวละครเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเล่ห์บรรพกาลของวรรณวรรธน์ จำนวน 4 ตัวละคร ได้แก่ เพลิงฟ้า ศาสตราจารย์อดุล สิตางศุ์ และปักบุญ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านความเหนือธรรมชาติของตัวละคร มีภูมิหลังที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งภาพลักษณ์ของตัวละครเหล่านี้มีการสร้างสรรค์ที่สมเหตุสมผลและสมจริงตามองค์ประกอบของวรรณกรรม 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) กลวิธีการสร้างผ่านโครงเรื่องที่มีการดำเนินเรื่องสลับไปมาระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบัน 2) กลวิธีการสร้างผ่านฉาก เป็นการสร้างฉากให้มีความลึกลับน่ากลัวซึ่งนำเสนอผ่านฉากเหตุการณ์ในยุคสมัยทวารวดี ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งยุคสมัยปัจจุบัน และ 3) กลวิธีการสร้างผ่านบทสนทนา ที่ทำให้เห็นลักษณะพฤติกรรมความเหนือธรรมชาติของตัวละครได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา วิชญาปกรณ์. (2537). หลักเบื้องต้นในการศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยาย. พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2521). วรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ขวัญจิตร นุชชำนาญ. (2556). ความเชื่อเหนือธรรมชาติและการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายของกิ่งฉัตร. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2). 55-63.

ธัญญา สังขพันธานนท์. (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพฯ : นาคร.

บาหยัน อิ่มสำราญ. (2548). เอกสารคำสอนวิชา 411 231 นวนิยายเรื่องสั้นของไทย. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วนิดา บำรุงไทย. (2544). ศาสตร์และศิลป์แห่งนวนิยาย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

วรรณวรรธน์. (2559). เล่ห์บรรพกาล ภาค ‘ภพพยากรณ์’. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม.

วรรณวรรธน์. (2560). เล่ห์บรรพกาล ภาค ‘อักษรปริศนา’. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม.

วรรณวรรธน์. (2561). เล่ห์บรรพกาล ภาค ‘เรขพิษฐาน’. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม.

วิลาวัลย์ ตังคณากุล. (2551). การศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกในนวนิยายไตรภาค ของคฑาหัสต์ บุษปะเกศ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วีรวัฒน์ อินทรพร. (2560). ตัวละครประเภทมนุษย์เหนือธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง “หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น” ของแก้วเก้า. วารสารคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 10(3). 2324-2341.

สายทิพย์ นุกูลกิจ. (2543). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

สุพรรณี วราทร. (2516). ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

สมพร มันตะสูตร. (2525). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์. (2550). กลวิธีสร้างภาพลักษณ์ตัวละครชายในผู้ชนะสิบทิศ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.