บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้านไสกุน ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง The Roles of Subdistrict Administrative Organization to Encourage Green Sangyod Rice Production in Saikun Village, Pa Phayom Subsis

Main Article Content

ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริณี แซ่ว่อง

Abstract

This research was conducted to study history of production patterns and conditions in community farming, to create a learning process and transfer a green rice farming technique which is suitable for Sangyod Rice and a community to Saikun Village people, and to find out roles of Subdistrict Administrative Organization in promoting green Sangyod Rice production in Saikun Village.  Participatory Action Research (PAR) was applied in the study qualitatively and quantitatively. The population of the study was interested stakeholders:  agriculturalists, administrators and officials of Sub-District Administrative Organization and government, community leaders and Saikun Village people.


Based on Pa Phayom Subdistrict Administrative Organization, Saikun Village is located in Moo 7 ruled by Pa Phayom Subdistrict Administrative Organization. The majority of people are originally rice farmers.  The farmers’ way of life in Saikun Village has been changed; production patterns and conditions in farming focus more on new technology.  Popular rice seeds grown are Lebnok, Sangyod, Chiang Phatthalung (I-Chiang), and Chai Nat, while Dawk Pa-yawm, a local rice seed, has been extinct.


 The demonstration plots of green Sanyod Rice in Saikun Village was launched as a result of collaboration between the Lower South Research Network under Office of the Higher Education Commission, Pa Phayom Subdistrict Administrative Organization, Pa Phayom farmers, and Thaksin University.  The project was divided into three phases:  1) teamwork building, 2) participatory action and, 3) knowledge extension.


The role of Subdistrict Administrative Organization in promoting green Sangyod Rice production, according to Saikun Village people’s perception, was high, particularly in the roles of enhancement and farming culture recovery.  These roles were required to conduct continuously.


 

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน, Faculty of Humanities and Social SciencesThaksin University

Department of Public Administration and Human Resource Management

References

โกวิท พวงงาม. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
ประยูร กาญจนกุล. (2523). คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประวิง หนูแจ่ม. (2552, 22 กรกฎาคม). นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม. สัมภาษณ์.
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม. (2552). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา. พัทลุง: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: Sage.
Huff, A. S. (2009). Designing research for publication. California: SAGE Publications.