เหลียวหลัง แลหน้าการศึกษาประชาสังคม

Main Article Content

นิธิ เนื่องจำนงค์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มุ่งหวังที่จะวิพากษ์งานวิชาการที่ศึกษาประชาสังคมที่ขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยในช่วงสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ข้อถกเถียงเชิงวิชาการในเรื่องประชาสังคมได้กลายเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในหลากหลายประเด็น ดังเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมและประชาธิปไตย และการแปรสภาพของประชาสังคม จากข้อถกเถียงดังกล่าว บทความชิ้นนี้นาเสนอข้อสังเกตเจ็ดประการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการทำความเข้าใจแนวคิดประชาสังคม ธรรมชาติที่เป็นพลวัตของประชาสังคม และมายาคติบางประการที่เกี่ยวกับการศึกษาประชาสังคม ในตอนท้ายบทความนี้ได้นาเสนอข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการทาการศึกษาวิจัยในอนาคตในประเด็นที่สำคัญที่ควรจะศึกษาค้นคว้า

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)