การจัดการความปลอดภัยในการชุมนุมสาธารณะ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

Main Article Content

มนชนก พรหมรัตน์

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจหลักการ โดยเฉพาะวิธีการและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะในการชุมนุม จากการสำรวจทบทวนรูปแบบและเครื่องมือของรัฐจากกรณีศึกษาของ 3 ประเทศ พบว่า 1) ประเทศอังกฤษอันเป็นประเทศที่มีกฎหมายเฉพาะ 2) ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ และ 3) ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่หลายครั้ง และมีพัฒนาการจากการไม่มีกฎหมายเฉพาะสู่การมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะฉบับแรกในประเทศไทย อย่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง จากกรณีศึกษา และพัฒนาการสู่แนวทางการจัดการของประเทศไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในการชุมนุมทางการเมืองในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)