ปริทัศน์หนังสือ Youthquake 2017: The rise of young cosmopolitans in Britain. Springer Nature

Main Article Content

จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล

บทคัดย่อ

บทบาทของเยาวชนในการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับสากล จนกระทั่ง พจนานุกรมของ Oxford บัญญัติศัพท์คำว่า “youthquake” ซึ่งหมายความถึงบทบาทของเยาวชนในการกระทำหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเมืองและสังคมอย่างมีนัยยะสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น พจนานุกรมฉบับดังกล่าวยังยกให้คำว่า “youthquake” กลายเป็นคำแห่งปีใน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) อีกด้วย


หนังสือเรื่อง Youthquake 2017: the Rise of Young Cosmopolitans in Britain เขียนโดย James Sloam และ Matt Henn เป็นหนึ่งในหนังสือของชุดโครงการ Palgrave Studies in Young People and Politics ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีหนังสือที่ตีพิมพ์ภายใต้ชุดดังกล่าวแล้วจำนวน 8 เล่ม โดย James Sloam เป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ แห่ง Royal Holloway มหาวิทยาลัย London สหราชอาณาจักร (นอกจากนั้น เขายังเป็นบรรณาธิการของชุดโครงการ Palgrave Studies in Young People and Politics อีกด้วย) และ Matt Henn เป็นศาสตราจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Nottingham Trent สหราชอาณาจักร ทั้งคู่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการเลือกตั้ง

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)