ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ ด้วยเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม

Main Article Content

ศุทธิกานต์ มีจั่น

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการถอดบทเรียนในการดำเนินโครงการ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อรองรับจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ โดยทางเทศบาลฯ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานเครือข่าย ทั้งนี้ ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดศูนย์ต้นแบบและการขยายตัวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชนที่มีจำนวนศูนย์และสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางเทศบาล ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินนวัตกรรมนี้ ได้แก่ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจของภาคีเครือข่าย ทำให้การสร้างความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งนำไปสู่ความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเครือข่าย และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่ดีในการเป็นตัวอย่างการบริหารงานท้องถิ่นที่มีการบูรณาการความร่วมมือและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)