ชีวิตพระป่า

Main Article Content

ประทีป พืชทองหลาง
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

บทคัดย่อ

พระสงฆ์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือพระป่า (อรัญญวาสี) และ พระบ้าน (คามวาสี) พระป่าดำเนินชีวิตเป็นอยู่สัมพันธ์กับป่าไม้ ภูเขา อาศัยสภาพแวดล้อม ความสงบจากป่าเป็นเครื่องมือในการฝึกกาย ฝึกจิตใจให้ถึงอุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือความ “หลุดพ้นทุกข์” คนไทยจึงนิยมเรียกพระสงฆ์ที่ดำรงชีวิตเยี่ยงนี้ว่า “พระป่า” หนังสือ ชีวิตพระป่า ไม่เพียงแต่อธิบายถึงความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต ความผูกพันธ์ระหว่างอาจารย์ลูกศิษย์ อุดมคติการอยู่ป่า แต่ยังได้อธิบายกระบวนการการจะไปเป็นพระป่า การใช้ชีวิตประจำวันและเป้าหมายสูงสุดของพระป่า รวมถึงชาวบ้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระป่าควรทำความเข้าใจอย่างไร อันจะไม่ทำให้วิถีพระป่าเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนจนเสียเอกลักษณ์


หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างมากต่อการอ่าน ทำให้ผู้อ่านได้รับองค์ความรู้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจและมีมุมมองแนวคิดมากกว่าเดิม ขณะเดียวกันในแต่ละหัวข้อผู้เขียนได้วิพากษ์แนวคิดและแนะนำวิธีปฏิบัติของชาวพุทธที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระป่า  อันจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของพระป่าในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้มองปรากฏการณ์เหล่านั้นกว้างขึ้น

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
Author Biography

ประทีป พืชทองหลาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พธ.บ. จิตวิทยา