เผยแพร่แล้ว: 2023-11-29

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

i-vi

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมการอนุรักษ์: กรณีชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร, อุษา โคตรศรีเพชร, เจสัน แซงก์เลียร์, สกุลรัตน์ ยี่สกุล

1-36

การประเมินความยั่งยืนมิติสังคมของการทำเกษตรแบบบูรณาการด้วยโมเดล SAFA

อุ่นเรือน เล็กน้อย, พิชญา สุรพลชัย, บุษรินทร์ ดวงเด่น

37-74

ชีวิตพระป่า

ประทีป พืชทองหลาง, พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

171-178