บทบรรณาธิการ

Main Article Content

มนทกานต์ ฉิมมามี

บทคัดย่อ

บทความในวารสารวิจัยสังคมฉบับนี้ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิดหลักเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability Transition): ปฏิบัติการ ความรู้ และกระบวนการนโยบาย ซึ่งเป็นธีมหลักในการจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงจะนำพาสังคมให้ก้าวข้ามไปสู่ขั้นถัดไปของการพัฒนาได้ โดยในระหว่างทางนั้น จะมีวิกฤต (crisis) เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการลุกขึ้นมาหาวิถีทางหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)