เผยแพร่แล้ว: 2021-12-13

บทบรรณาธิการ

มนทกานต์ ฉิมมามี

i-viii

An Introduction to Science and Technology Studies (2nd Edition)

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

189-195