An Introduction to Science and Technology Studies (2nd Edition)

Main Article Content

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

บทคัดย่อ

ความเข้าใจผิดในการทำงานสหสาขาวิชาในบ้านเรา โดยเฉพาะระหว่างวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กับ สังคมศาสตร์ คือ การแบ่งส่วนงานไปทำคิดว่าจะมาประกบกันได้ ทว่าขาดการสร้างกรอบคิดร่วมกันแต่แรกอันสำคัญยิ่งยวด หนึ่งในกรอบคิดนั้นคือ STS ทั้งนี้ STS นั้นเป็นตัวย่อของความหมายสองประการด้วยกัน Science and Technology Studies ประการหนึ่ง และ Science, Technology and Society อีกประการหนึ่ง ความแตกต่างโดยคร่าวคือ ประการแรกจะเน้นการศึกษาทางทฤษฎี มีลักษณะทางวิชาการมากกว่า หากประการหลังนั้น มีภาคปฏิบัติการประกอบด้วย เพื่อให้สังคมเข้าไปมีส่วนกำกับทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง สร้างกระบวนการประชาธิปไตยในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)