การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหาบเร่แผงลอยในย่านสีลม

Main Article Content

บวร ทรัพย์สิงห์
วิชยา โกมินทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหาบเร่แผงลอยในย่านสีลม มีเป้าหมายเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในกิจกรรมการค้าของหาบเร่แผงลอย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าที่เหมาะสมผ่านมุมมองผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในกิจกรรมการค้าของหาบเร่แผงลอยในย่านสีลม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ขายสินค้าในห้องแถว และกลุ่มผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะ บริเวณถนนสีลมซอย 2-8 โดยมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 4 ราย


ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในกิจกรรมการค้าของหาบเร่แผงลอย เห็นว่าภายหลังนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า จำนวนผู้ค้าหาบเร่ จำนวนคนเดินเท้า จำนวนผู้ซื้อสินค้าและบริการลดลง รวมถึงมีรายได้จากการประกอบธุรกิจของตนเองลดลง ในขณะที่สภาพการจราจร ความสะอาด ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้าไม่แตกต่างจากเดิม นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในกิจกรรมการค้าของหาบเร่แผงลอยในย่านสีลม เห็นว่าแผงลอยยังมีความจำเป็นต่อกรุงเทพมหานคร หากไม่มีแผงลอยจะมีผลกระทบมากต่อตนเอง รวมถึงมีผลกระทบต่อธุรกิจการค้า ต่อตัวผู้ซื้อและประชาชน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)