กระบวนการสร้างความชอบธรรมที่ยึดโยงกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานของรัฐบาลลาวในยุคความปกติใหม่

Main Article Content

สุพิชฌาย์ ปัญญา

บทคัดย่อ

ในบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลลาวในยุคความปกติใหม่ ด้วยวิธีการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลลาวและวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวคิดความชอบธรรมในรัฐสังคมนิยม ผลการศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ความยากจนและอัตราการว่างงาน ถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะสั่นคลอนความชอบธรรมของรัฐบาลลาวได้ ดังนั้น รัฐบาลลาวจึงมี 3 แนวทางในการสร้างความชอบธรรม ได้แก่ ความมั่นคงนำเศรษฐกิจภายใต้การต่อสู้กับศัตรูอันร้ายกาจ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรัดเข็มขัด และการสร้างสภาวะผู้นำภายใต้วิกฤตการณ์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)