การส่งเสริมนวัตกรชาวบ้านของชุมชนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

จามรี พระสุนิล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมนวัตกรชาวบ้านของชุมชนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และจัดเวทีชุมชน ดำเนินการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก จากผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนด้านการพัฒนาที่ถือเป็นนวัตกรชาวบ้านด้านต่าง ๆ ตามการให้ความหมายของชุมชนและแนวคิดการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน จำนวน 30 คน ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงอุปนัยอย่างมีส่วนร่วม


ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านปางสามีวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง ทุนชุมชนประกอบไปด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านกระบวนการส่งเสริมนวัตกรชาวบ้านของชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ระบบการจัดการน้ำ สหกรณ์ชุมชน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและพื้นที่ความทรงจำที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและประยุกต์ใช้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)