การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน

Main Article Content

พิชญา สรุพลชัย
ธีรพล ศิลาวรรณ์
เฉลิมวุฒิ น้อยโสภา

บทคัดย่อ

        การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย บนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการใช้บอร์ดเกมและการ์ดเกมและความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน สู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการนาบอร์ดเกมไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย บนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ได้ออกแบบบอร์ดเกม “Dee-Riders” เสมือนภาพจำลองคนส่งของไปยังจุดมุ่งหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องระวังการ กระทำผิดกฎจราจร รวมถึงมีการจัดทำการ์ดเกมเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรและได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ทั้งจากกลุ่มที่เคยเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วและยังไม่เคยเล่นบอร์ดเกม
      ผลการพัฒนาบอร์ดเกม “Dee-Riders” รวมถึงการ์ดเกม ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเล่นและหลังเล่มเกม ผู้เล่นมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎจราจรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคิดว่าบอร์ดเกมนี้สามารถสะท้อนให้เกิดความตระหนักรู้ต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยได้ในระดับมาก (4.36 คะแนน SD = .727) ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน อยู่ที่การขาดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎและสัญญาณจราจรเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน
          ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนาไปสู่ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ระดับครอบครัว 2) ระดับโรงเรียน ผ่านการพัฒนา องค์ความรู้ การฝึกทักษะ และการจัดอบรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง และ 3) ระดับชุมชน/สังคม ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกัน และ มีการบูรณาการการดำเนินงานจราจรร่วมกันในทุกภาคส่วน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)