เผยแพร่แล้ว: 2023-12-15

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

i-iii

การสื่อสารความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่: บทเรียนตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

ฐิติวัลค์ แก้วประดับ, เสาวลักษ์ บัวศรี, จิรวรรณ กาลานุสนธิ์, อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

116-136